Privatlivspolitik

 

 

Et af Adventure Holidays overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores rejsedeltagere og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Adventure Holidays ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Adventure Holidays håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

 

Adventure Holidays driver rejsebureau og arrangerer rundrejser til mange destinationer rundt om i verden.

 Adventure Holidays er dataansvarlig.

Adventure Holidays kontaktoplysninger er:

Adventure Holidays ApS
Ærøvej 123, Starup
6100 Haderslev

Adventure Holidays udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Adventure Holidays er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Adventure Holidays leverer som rejsebureau en række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Adventure Holidays, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Adventure Holidays.

2. Hvordan indsamler Adventure Holidays personoplysninger?

 

Adventure Holidays indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Adventure Holidays serviceydelser.
 • Når du ringer og bestiller en rejse
 • Via browser cookies
 • Via tredjepartscookies

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Adventure Holidays?

 

Adventure Holidays indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Pasoplysninger indtil rejsen er afsluttet – til visumansøgningerne, flybilletter
 • Købshistorik
 • Portrætbilleder med kontaktoplysningerne til detaljeret turprogram
 • Browserinformationer.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Adventure Holidays personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Adventure Holidays mulighed for skræddersy ydelserne specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

 

Adventure Holidays indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Adventure Holidays indsamler samt formålet med indsamlingen.

Adventure Holidays formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine rejser og køb af dine tilvalg.
 • Kontakt til dig før, under eller efter din rejse.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Adventure Holidays serviceydelser.
 • Tilpasning af Adventure Holidays kommunikation og markedsføring til dig.
 • Markedsføring på rejsemesser og informationsmøder
 • Administration af din relation til Adventure Holidays.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

 

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Adventure Holidays baserer behandlingen af dine personoplysninger. 

Adventure Holidays kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med en rejse eller til et af vores arrangementer i forbindelse med rejserne.

Ligeledes kan vi behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Oplyser du os om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger vi oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt din rejse med Adventure Holidays generelt.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Adventure Holidays ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med flyrejser, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Adventure Holidays er pålagt at registrere.

6. Dine rettigheder

 

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

 Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning via mail til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Du kan også kontakte Adventure Holidays, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:


Adventure Holidays ApS
Ærøvej 123, Starup
6100 Haderslev
Mail: info@adventureholidays.dk

Adventure Holidays vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Adventure Holidays, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

7. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

 

Adventure Holidays beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Adventure Holidays har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme eller fortrolige persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem tilsyn.

For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Adventure Holidays sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Adventure Holidays interne systemer benytter Adventure Holidays sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, etc.

Adventure Holidays har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

For at kunne yde gennemføre rejsebestillingerne deler Adventure Holidays udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom flyselskaber og hoteller.

Adventure Holidays kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

8. Cookies

 

Adventure Holidays anvender cookies til Adventure Holidays digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her:  http://www.adventureholidays.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

9. Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Adventure Holidays behandling af personoplysninger kan du henvende dig via mail til:

Adventure Holidays
Ærøvej 123
6100 Haderslev
Mail: info@adventureholidays.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Adventure Holidays hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Maj 2018